Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Bevlogen Professionals

Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Bevlogen Professionals, kantoorhoudende aan de Karolingenstraat 50, 6585 VH Mook, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.P.M. Bonten.

Opdrachtgever:
De contractuele wederpartij van Bevlogen Professionals

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 1 De opdracht
1.1 Opdrachtnemer verzorgt trainingen/workshops op het gebied van organisatie, gedrag en cultuur.
1.2 Partijen contracteren elkaar uitsluitend op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
1.3 Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
1.4 Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden, zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten.
1.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van anderen werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.
2.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
2.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.
2.5 Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
2.7 Opdrachtnemer is in beginsel verplicht de aan deze overeenkomst verbonden werkzaamheden zelf te verrichten. Indien de adviseur bij de uitvoering van zijn werkzaamheden iemand anders wenst in te schakelen, zal hij daarover vooraf overleg voeren met opdrachtgever.
2.8 Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt
Opdrachtnemer het recht voor vennoten van Opdrachtnemer, zonder kosten voor de
Opdrachtgever, als trainee bij uitvoering van de werkzaamheden te laten functioneren.

Artikel 3 Duur en beëindiging van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 4 Vergoeding, facturering en betaling
4.1 Opdrachtnemer zal voor zijn dienstverlening aan opdrachtgever een van te voren overeengekomen bedrag per tijdseenheid (uur/dagdeel/dag) in rekening brengen, te verhogen met 21% BTW, reiskosten- en reistijdvergoeding.
4.2 De overeengekomen vergoeding geldt voor de duur van het project. Gedurende de evaluatie van de geleverde diensten zal bepaald worden óf en hoe het tarief aangepast wordt. In elk geval geldt een jaarlijkse inflatiecorrectie.
4.3 Opdrachtnemer factureert aan het einde van elke maand en hanteert een betalingstermijn van twee weken.
4.4 Opdrachtnemer ontvangt in verband met de uitvoering van opdrachten alleen van de opdrachtgever een financiële vergoeding.
4.5 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
4.6 Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd
over de nog openstaande bedragen.
4.7 Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te
innen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste
10%, met een minimum van EUR 125,- van het te vorderen bedrag.

Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden
5.1 In geval van annulering van trainingen door Opdrachtgever, zijn partijen het volgende overeengekomen:
– Bij annulering van 10 of meer werkdagen voor aanvang van de training:
geen vergoeding
– Bij annulering van 5 tot 10 werkdagen voor aanvang van de training:
50% vergoeding
– Bij annulering binnen 5 werkdagen voor de training: 100% vergoeding.
5.2 Wijziging van de datum van uitvoering door Opdrachtgever wordt gezien als
annulering van de opdracht.
5.3 Ongeacht het aantal werkdagen voor aanvang van de Werkzaamheden waarbinnen de opdrachtgever annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
5.4 Annulering van (een deel van) de Werkzaamheden na aanvang van de
Werkzaamheden, ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de
volledige aanneemsom.
5.5 In geval de Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de Werkzaamheden de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training/coaching deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 6 Aansprakelijkheid/ schade
6.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden voor het veroorzaken van materiele schade, letstelschade en eventuele vervolgschade bij opdrachtgever of Klant, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Opdrachtgever is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtnemer verstrekte of gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot campagne-ontwerpen, presentaties en draaiboeken, quickscans, en surveys, het functionele en technische ontwerp, de vormgeving, de programmering, broncodes en knowhow.
8.2 Opdrachtnemer mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtgever rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (mede) door opdrachtnemer als gevolg van deze Overeenkomst ontwikkelde en/of tot stand gebrachte voortbrengselen komen uitsluitend toe aan Bevlogen Professionals.

Artikel 9 Geschillen
9.1 Indien tussen partijen enig geschil ontstaat omtrent deze overeenkomst en/of de uitleg daarvan, zullen zij in goed onderling overleg trachten tot een oplossing daarvan te komen. Indien zij daarin niet slagen, is de rechtbank bevoegd over geschillen te beslissen. Op deze overeenkomst en de verhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.